ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων (ΥΠ704)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2 (Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την περιβαλλοντική αντιμετώπιση των έργων που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν. Η σημασία της αειφόρου ανάπτυξης και της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ) σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η αντιμετώπιση τους. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ανά περίπτωση θα γίνεται εφαρμογή των κανόνων της προστασίας περιβάλλοντος μέσω της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου έργου με εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανά περίπτωση μελέτη εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 – EMAS). Γενικότερα θα γίνει προσπάθεια για την κατανόηση των βασικών αρχών - κανόνων περιβαλλοντικής θεώρησης της αστικής ανάπτυξης.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Νομοθεσία περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 – EMAS)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει:

 • τον τρόπο λειτουργίας της φύσης και τους τρόπους προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος,
 • την περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • τις βασικές αρχές για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • να αξιολογεί συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος
 • να αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες ή έργα
 • να επιλύει αριθμητικά προβλήματα που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Καραθανάσης, Σ., (2006), ”Ατμοσφαιρική ρύπανση: ορισμός, επιπτώσεις, πηγές από βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, τεχνολογίες αντιμετώπισης, νομοθεσία”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Μανωλιάδης, Ο., (2002), ”Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Μελέτη & εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων”, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 • Μιχαλοπούλου, Χ., (2004), ”Νομοθεσία για το περιβάλλον”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
 • Μουσιόπουλος, Ν., Καραγιαννίδης, Α., (2002), ”Διαχείριση απορριμμάτων”, Έκδοση Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
 • Παναγιωτακόπουλος, Δ., (2002), “Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων”, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη
 • Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S., (1993), “Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues”, McGraw –Hill, New York

 

   

Κορυφή σελίδας