ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
101 Μαθηματικά Ι ΜΓY Υ 4  -  - 4 12 7
102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι ΜΓY Υ 2 1 3 6 10 6
103 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής ΜΓY Υ 2 2 6 4
104 Αρχές σχεδίου – Σχεδίαση με Η/Υ Ι ΜΓY Υ 1 1 3 5 7 4
105 Τοπογραφία Ι ΜΕΥ Υ 2 3 5 9 5
106 Τεχνικές και Εφαρμογές Μετρήσεων ΜΓY Υ 2  -  - 2 6 4
  ΣΥΝΟΛΟ     13 2 9 24 50 30

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
201 Μαθηματικά ΙΙ ΜΓY Υ 3  -  - 3 9 5
202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ ΜΓY Υ 2 1 3 6 10 6
203 Στοιχεία εδαφολογίας – Γεωλογίας ΜΓY Υ 3 1 1 5 11 6
204 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ ΜΓY Υ 1  - 3 4 6 4
205 Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική ΜΕΥ Υ 2 2 6 4
206 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία ΜΕΥ Υ 2 2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ     13 2 9 24 50 30

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
301 Τοπογραφία ΙΙ ΜΕΥ Υ 2  - 3 5 9 5
302 Χωροταξικός σχεδιασμός ΜΕΥ Υ 3  - 1 4 10 6
303 Βάσεις δεδομένων ΜΕ Υ 2 1 2 5 9 6
304 Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του Χώρου ΔΟΝΑ Υ 3  -  - 3 9 5
305 Οδοποιία Ι ΜΕΥ Υ 2  - 2 4 8 5
306 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική ΜΕΥ Υ 1  - 2 3 5 3
  ΣΥΝΟΛΟ     13 1 10 24 50 30

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
401 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS I) ΜΕΥ Υ 2 3 5 9 6
402 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕΥ Υ 2 - 3 5 9 5
403 Οδοποιία ΙΙ ΜΕ Υ 2  - 2 4 8 5
404 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης ΜΕΥ Υ 3  -  - 3 9 5
405 Τοπογραφία ΙΙΙ ΜΕΥ Υ 2 1 3 7 4
406 Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας ΜΓΥ Υ 2  - 2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ     13 0 11 24 50 30

 

5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
501 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) ΜΕ Υ 2 1 3 6 10 6
502 Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS II ) ΜΕΥ Υ 2   3 5 9 5
504 Θεματική χαρτογραφία ΜΕ Υ 2   2 4 8 5
506 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕΥ Υ 3   2 5 11 7
Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά Ι (ΕΥ)
503 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον ΔΟΝΑ ΕΥ 3 2 1 6 12 7
505 Εκτιμήσεις αξιών Ακινήτων και διαχείριση Γης ΔΟΝΑ ΕΥ 3 2 1 6 12 7
  ΣΥΝΟΛΟ     12 3 11 26 50 30

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
601 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) ΜΕ Υ 2 2 2 6 10 6
602 Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη ΔΟΝΑ Υ 2 1 1 4 8 5
603 Κτηματολόγιο ΜΕ Υ 2 1 1 4 8 5
606 Φωτοερμηνεία -Τηλεπισκόπηση ΜΕ Υ 3 1 2 6 12 7
Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙ (ΕΥ) 
604 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS ΜΕΥ ΕΥ 3 1 2 6 12 7
605 Διανομές – Αναδασμοί αγροτικών εκτάσεων ΜΕΥ ΕΥ 3 1 2 6 12 7
  ΣΥΝΟΛΟ     12 7 10 26 50 30

 

7o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
702 Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση ΔΟΝΑ Υ 2   2 4 8 5
703 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων ΜΕ Υ 2   2 4 8 5
704 Υδραυλική πόλεων – Εφαρμογές ΜΕ Υ 3   2 5 11 7
705 Πράξεις Εφαρμογής ΜΕ Υ 2 1 3 6 10 6
Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙΙ (ΕΥ
701 Περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού του χώρου ΜΕ ΕΥ 3 2 2 7 13 7
706 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών ΜΕ ΕΥ 3 2 2 7 13 7
  ΣΥΝΟΛΟ     12 5 11 26 50 30
 
  ΣΥΝΟΛΟ     88 20 71 174 350 210
  ΣΥΝΟΛΟ Θ+Α/Π       108        
  Λόγος (Θ+Α)/Ε =       1,52        
  Ε+0.50*Ε =     107          

 

8o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
  Πτυχιακή Εργασία             20 20
  Πρακτική Άσκηση             30 10
  ΣΥΝΟΛΟ             50 30

 

Κορυφή σελίδας