ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διοικητική Οργάνωση

Σύμφωνα με το Νόμο 4485/4.8.2017, το Τμήμα διοικείται από α) τη Συνέλευση του Τμήματος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον Πρόεδρο του Τμήματος.

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκπροσώπους των φοιτητών και εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων και από ένα εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος

Για την περίοδο 1.9.2019 – 31.8.2021 έχουν εκλεγεί:
Πρόεδρος του Τμήματος:  Χρήστος Βοζίκης, Δρ. Φυσικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.
Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Εμμανουήλ Κίρτας, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 

Κορυφή σελίδας