ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η  Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ.Φ.1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ’/2013) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  τα εξής:

 • Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
 • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι για την Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ είναι τα εξής:

 1. Μαθηματικά
 2. Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι
 3. Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

1. Μαθηματικά

Περιγραφή μαθήματος: Αναλυτική Γεωμετρία. Σημεία και διανύσματα σε άξονα και στο επίπεδο. Η ευθεία γραμμή, κύκλος, έλλειψη. Επιφάνειες 2ου  βαθμού. Συστήματα συν/νων. Διανυσματικός λογισμός. Διανυσματική άλγεβρα. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο. Γραμμική άλγεβρα. Πίνακες. Ορίζουσες. Αντίστροφος πίνακας, ορθομοναδιαίος. Γραμμικά συστήματα. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Συναρτήσεις. Όριο συνάρτησης. Συνέχεια συνάρτησης. Παράγωγος συνάρτησης.   Γεωμετρική   και   μηχανική   ερμηνεία   της   παραγώγου.   Διαφορικό   συνάρτησης. Παράγωγος. Συνάρτηση με παραμετρική μορφή. Παράγωγος πεπλεγμένης συνάρτησης. Εφαρμογές παραγώγου. Σειρές Τaylor και Mac-Laurin. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Το αόριστο ολοκλήρωμα. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Το γενικευμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος Μαθηματικές και φυσικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

 1. ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ Ι, FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R
 2. Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό, Παπαδήμας Όθων        
 3. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης 

2. Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι

Περιγραφή μαθήματος : Ιστορική εξέλιξη υπολογιστών. Μοντέλο von Neumann. Κωδικοποίηση και αναπαράσταση δεδομένων (κείμενο, αριθμοί, εικόνες, ήχος, βίντεο). Δεκαδικό, δυαδικό, δεκαεξαδικό σύστημα αναπαράστασης αριθμών. Μετατροπές μεταξύ συστημάτων αναπαράστασης. Αναπαράσταση ακεραίων (μορφή προσήμου και μεγέθους, συμπληρώματος ως προς 2). Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Πράξεις με bit. Λογικές Πράξεις. Βασικές αλγοριθμικές δομές (ακολουθία, απόφαση, επανάληψη). Αναπαράσταση αλγορίθμων. Ταξινόμηση. Αναδρομή.

Βιβλιογραφία

 1. Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne        
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF

3.Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο

Περιγραφή μαθήματος: Μέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης. Χρήση  σχεδιαστικών οργάνων. Τρόποι γραφής. Γεωμετρικές κατασκευές. Σύστημα ορθών προβολών. Αξονομετρική σχεδίαση. Τομές. Διαστασιολόγηση. Τοπογραφικοί συμβολισμοί. Κάναβος. Ραπορτάρισμα σημείων. Τεχνικά έργα.  Περιβάλλον AutoCAD, εγκατάσταση, περιφερειακές μονάδες, εργαλεία, περιο¬χές εντολών. Βασικές αρχές σχεδίασης με Η/Υ, συστήματα συν/νων, προσαρμογή μονάδων, απλά γεωμετρικά σχήματα. Οργάνωση εργασίας μέσα και έξω από το AutoCAD, δημιουργία, διαχείριση επιπέδων, τύποι γραμμών, σχέδια έναρξης. Εντολές διαχείρισης οθόνης. Εντολές επεξεργασίας, σχεδίαση, επεξεργασία, εισαγωγή αντικειμένων, αντιγραφές, αλλαγές ιδιοτήτων κλπ. Γραφή κειμένου. Σύνθετες εντολές σχεδίασης. Διαστασιολόγηση. Εφαρμογές. Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων.

Βιβλιογραφία

 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ AUTOCAD, ΣΑΡΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΣΕΜΠΕΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ        
 2. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ AUTOCAD 2008 & 2007, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΔΩΝΙΑΣ 

Η αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε  ακαδημαϊκού έτους και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Κορυφή σελίδας