ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η  Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ.Φ.1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ’/2013) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  τα εξής:

 • Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
 • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι για την Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ είναι τα εξής:

 1. Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 2. Μαθηματικά Ι
 3. Φυσική

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

1. Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Α. Θεωρία - Ορισμοί: Ορισμός κλίμακας σχεδίου, αριθμητική και γραφική κλίμακα, οι κλίμακες των τεχνικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, το κλιμακόμετρο και η χρήση του. Είδη, πάχη γραμμών και οι συμβολισμοί τους. Ορθή προβολή σημείου και ευθύγραμμου τμήματος σε επίπεδο, Είδη προβολών (κεντρική, παράλληλη, ορθογώνια ή ορθή προβολή). Σύστημα ορθών προβολών σε τρία επίπεδα. Ευρωπαϊκό σύστημα προβολής (κάτοψη-άνοψη-πρόσοψη-πίσω όψη-πλάγιες όψεις-τομές). Ορισμοί κάτοψης, τομής, όψης κτιρίου.

Β. Εφαρμογή - Σχεδίαση: Σχεδίαση μικρού κτιρίου (κατόψεις, τομές και όψεις) σε κλίμακα 1:50 και σχεδίαση άγνωστης τομής στο κτίριο (που δεν θα δίνεται). Πάχη και είδη γραμμών, διαστασιολόγηση, σχεδίαση γραμμάτων (ονομασίες χώρων), ενδείξεις και συμβολισμοί στα σχέδια των κατόψεων (π.χ. Βορράς, δομικά υλικά), των τομών και των όψεων. 

Σημείωση
i. Στα παραπάνω θέματα εκτός από τον γραπτό λόγο, όπου απαιτείται, θα  γίνεται χρήση σκαριφήματος ή σχεδίου σε κλίμακα.
ii. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όργανα σχεδίασης, τρίγωνα, μολύβια, διαβήτη, κλιμακόμετρο κ.ά.

Βιλιογραφία

 1. Γραμμικό σχέδιο, Τόμος 1, Παυλίδης Ιορδάνης Θ.  
 2. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Γεωργίου Ευγενία 

2. Μαθηματικά Ι

 • Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.
 • Πίνακες, Ορίζουσες και Γραμμικά Συστήματα.
 • Διανυσματική Ανάλυση και Διανυσματικές Συναρτήσεις.
 • Όρια και Συνέχεια συναρτήσεων.
 • Παράγωγος συνάρτησης, Θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού, Διανυσματικές παράγωγοι και εφαρμογές στη Φυσική και στη Μηχανική.  
 • Αόριστη Ολοκλήρωση, μέθοδοι ολοκλήρωσης.
 • Ορισμένη Ολοκλήρωση.
 • Εφαρμογές του Ολοκληρωτικού Λογισμού στη Μηχανική.

Βιβλιογραφία

 1. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης
 2. ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ Ι, FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R

3. Φυσική

 • Μαθηματική Εισαγωγή
 • Φυσικά Μεγέθη
 • Μηχανική Υλικού Σημείου
 • Ταλαντώσεις
 • Το Στερεό Σώμα

Βιβλιογραφία

 1. Φραγκιαδάκης Ιωάννης Ε.,  «Φυσική και τεχνολογία», Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε., 2006 (ISBN: 960-431-854-3).

Η αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Κορυφή σελίδας