ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πτυχιακή Εργασία

Οι σπουδαστές/στριες έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά (7) εξάμηνα σπουδών και έχουν περάσει τα απαιτούμενα μαθήματα για την εκπόνηση της επιλεγόμενης πτυχιακής εργασίας, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος. Τα θέματα των προτεινόμενων πτυχιακών αναρτώνται στο ιστότοπο του τμήματος. Οι σπουδαστές/στριες, μετά την επιλογή του θέματος και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος πρέπει από κοινού να υποβάλλουν σχετική αίτηση ανάθεσης-ανάληψης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η διάρκεια εκπόνησης της εργασίας προβλέπεται μέσα σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών/στριών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας. Κάθε σπουδαστής/τρια δικαιούται να συναντιέται με τον επιβλέποντα καθηγητή μία (1) ώρα ανά 15-νθήμερο, για το πρώτο εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέπουντα/ουσας πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Τμήματος τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και πέντε (5) σε ηλεκτρονική και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σε μια δημόσια παρουσίαση. Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών πραγματο¬ποιούνται δύο (2) φορές το χρόνο. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή διδασκόντων, στην οποία θα συμμετέχει υποχρεωτικά ο επιβλέπων. Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν είκοσι (20) διδακτικές μονάδες.

Κανονισμός πτυχιακών εργασιών κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Αιτήσεις και έντυπα:

Κατάλογος πτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν:

Κορυφή σελίδας