ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διαδικασία Εγγραφής

Σπουδαστές καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μετά από επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από μετεγγραφή ή από κατάταξη (ως πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων σπουδαστών γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται κάθε φορά με τις Υπουργικές Αποφάσεις.

Για την εγγραφή του ο σπουδαστής ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από την γραμματεία)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χορηγείται από την γραμματεία)
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε.
  4. Βεβαίωση πρόσβασης (για τους απόφοιτους Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου)
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Τρεις (3) φωτογραφίες
Κορυφή σελίδας