ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πτυχιακή Εργασία

Για τη λήψη του Πτυχίου προϋπόθεση είναι η εκπόνηση εκ μέρους των φοιτητών Πτυχιακής Εργασίας (20 διδακτικές μονάδες). Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δίδονται  θέματα Πτυχιακών Εργασιών από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές επιλέγουν από αυτά, ανάλογα με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και με βάση την επιστημονική ειδίκευση των  διδασκόντων. Η εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής και ο βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Για την εκπόνηση των Π.Ε. υπάρχουν προδιαγραφές και σχετική απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ, σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π., ύστερα από απόφαση του συμβουλίου του τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφασή της η ομάδα μαθημάτων. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών πρέπει να είναι σχετικά με την κατεύθυνση του τμήματος.

 

Κορυφή σελίδας