ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Πρακτική Άσκηση

Γενικές προϋποθέσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης έξι (6) μηνών στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης. Πρακτική Ασκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς (μέσω ΟΑΕΔ), σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα και μέσω του Γραφείου ΕΣΠΑ (τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος)

Οι σπουδαστές για να έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν Πρακτική Ασκηση πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, που περιγράφονται παρακάτω.

Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης για την Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει:
    α) Να βρίσκονται στο 8ο και πλέον εξάμηνο των σπουδών τους
    β) Να έχουν συμπληρώσει 160 Διδακτικές Μονάδες
    γ) Να έχουν περάσει κατά περίπτωση οκτώ (8) από τα παρακάτω δέκα (10) μαθήματα:

Ι. Νέο πρόγραμμα σπουδών (2013)

α. Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομικών έργων

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Κατασκευές Κτιρίων 4 ΜΕ
2 Στατική ΙΙ 4 ΜΕΥ
3 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ 5 ΜΕ
4 Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις 5 ΜΕ
5 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 5 ΜΕ
6 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων 6 ΜΕ
7 Αρχιτεκτονική 6 ΜΕ
8 Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ 6 ΜΕ
9 Αποτύπωση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων 7 ΜΕ
10 Επισκευές-Ενισχύσεις Υφιστάμενων Κτιρίων 7 ΜΕ

β. Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Έργων υποδομής

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Υδραυλική 3 ΜΕΥ
2 Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις 4 ΜΕ
3 Εδαφομηχανική 4 ΜΕΥ
4 Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική 4 ΜΕ
5 Κατασκευές Κτιρίων 4 ΜΕ
6 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 6 ΜΕ
7 Αρχιτεκτονική 6 ΜΕ
8 Οδοποιία ΙΙ 6 ΜΕ
9 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας 7 ΜΕ
10 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων 7 ΜΕ

ΙΙ. Παλιό πρόγραμμα σπουδών (2008)

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Οικοδομική 3 ΜΕ
2 Στατική ΙΙ 4 ΜΕ
3 Κατασκευές Κτιρίων 4 ΜΕ
4 Αρχιτεκτονική 5 ΜΕ
5 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ 5 ΜΕ
6 Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές 5 ΜΕ
7 Θεμελιώσεις 6 ΜΕΥ
8 Δυναμική των Κατασκευών 6 ΜΕ
9 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων 7 ΜΕ
10 Επιλογή Γ 7 ΜΕ

Ημερομηνία έναρξης ισχύς αυτής της απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2016

Τα παραπάνω καθορίστηκαν στην αριθ. 11/22-6-2016 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Βεβαίωση ότι έχει τις προυποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης
  2. Υπόδειγμα σύμβασης εργασίας για πρακτική άσκηση (3πλούν)
  3. Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης

Από τον Εργοδότη πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν οι τρεις (3) συμβάσεις. Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον εργοδότη, ο σπουδαστής επιστρέφει άμεσα στη γραμματεία τη μία από τις τρεις (3) συμβάσεις, συνοδευόμενη από την πρωτότυπη βεβαίωση έναρξης Πρακτικής Ασκησης.

Ο εργοδότης οφείλει το αργότερο μία μέρα πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον φοιτητή  να πραγματοποιήσει αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις επιχειρήσεις και φορείς Πρακτικής Ασκησης, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την αποζημίωση των ασκουμένων και γενικότερα όσα ζητήματα σχετίζονται με την Πρακτική Ασκηση θα βρείτε στη θέση:  e-learning- τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής- Πρακτική Ασκηση (Παναγιωτόπουλος)

http://elearning.teicm.gr/course/view.php?id=257

Προϋποθέσεις επιλογής επιχείρησης για Πρακτική άσκηση
(Απόφαση αρ. 19/28.9.2016 Συνέλευσης Τμήματος)

  1. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Δομικών Έργων ή σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικού Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕ υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα.
  2. Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει σε Τεχνικές Επιχειρήσεις (Τεχνικές Εταιρείες) ή σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Οργανισμών (Νομαρχίες, Δήμους ή ΔΕΚΟ) υπό την προϋπόθεση ότι στην Επιχείρηση (Εταιρεία) ή στην Τεχνική Υπηρεσία υπηρετεί Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός και το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα. Τότε ο  σπουδαστής, μαζί με τις 3 συμβάσεις, πρέπει να προσκομίζει σχετική βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του Πολιτικού Δομικών Έργων ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικού Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕ που θα τον εποπτεύει στην πρακτική του άσκηση και ότι το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα.
    Στις παραπάνω περιπτώσεις αρκεί η έγκριση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.
  3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις Πρακτικής άσκησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.
Κορυφή σελίδας