ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρόγραμμα Σπουδών 2013

Μεταβατικές διατάξεις για τους σπουδαστές

Το προτεινόμενο υπό προσαρμογή πρόγραμμα σπουδών θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Θα ισχύσει για όλους τους σπουδαστές και περιλαμβάνει 42 μαθήματα, εκ των οποίων υπάρχουν έξι (6), από τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξουν τα τρία μαθήματα, ώστε ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων να είναι τριάντα εννέα (39).  Ο φόρτος εργασίας (Φ.Ε.) για τα 39 μαθήματα που υποχρεωτικά πρέπει να παρακολουθήσουν είναι 350 και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) 210.

Για τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα :

 • Όσοι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει και έχουν περάσει τουλάχιστον ένα από τα δύο επιλεγόμενα σε κάποια ομάδα υποχρεωτικών επιλεγόμενων μαθημάτων, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το άλλο μάθημα που βρίσκεται στην ίδια ομάδα.
 • Όσοι σπουδαστές έχουν περάσει και τα δύο μαθήματα από κάποια ομάδα υποχρεωτικών επιλεγόμενων μαθημάτων, θα συμπεριλαμβάνεται  στο πτυχίο ο μεγαλύτερος βαθμός και το άλλο μάθημα θα αναφέρεται ότι το έχει ο σπουδαστής παρακολουθήσει με επιτυχία.

Ρυθμίσεις ΜΟΝΟ για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014:

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους και φοιτούντες σπουδαστές/στριες με εξαίρεση την αλυσίδα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) - Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών  Πληροφο-ριών (GIS  II )», η οποία ποτέ δεν καταργήθηκε.

 1. Στο προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών υπήρχαν, (αλλά καταργούνται με το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών), τα μαθήματα: Θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014, ένα (1) τμήμα εργαστηρίου και ένα (1) θεωρίας  για τα προαναφερόμενα μαθήματα. Δικαίωμα για δήλωση θα έχουν απόκλειστικά μόνο όσοι δεν έχουν περάσει είτε μόνο το εργαστηριακό είτε μόνο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Δεν θα προσφερθεί για άλλες δηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στους σπουδαστές/στριες να προβιβαστούν, είτε στο θεωρητικό είτε στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Η συνολική επιβάρυνση θα είναι 11 ώρες και για τα δύο μαθήματα.
  • εκτιμήσεις αξιών ακινήτων και διαχείρισης γης και
  • υδραυλική πόλεων
   τα οποία είχαν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.
 2. Δεν θα χορηγηθούν τα μαθήματα:

  διότι το μεν ένα προέρχεται από αντικατάσταση της υδραυλικής το δε άλλο από κατάργηση του μαθήματος Εισαγωγή στη γεωπληροφορική το οποίο με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι του 2ου εξαμήνου. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο αριθμός ωρών πρόσθετου προσωπικού.

  • Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις (7ο εξ)
  • Σχεδιασμός και  Ανάπτυξη Χωρικών Εφαρμογών (7ο εξ)
 3. Επανέρχεται η ισχύς των αλυσίδων (προαπαιτούμενα-αλληλοεξαρτώ¬με¬να) στα παρακάτω μαθήματα :
  • Τοπογραφία 1 – Τοπογραφία 2
  • Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο - Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική  Ι - Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ
  • Φωτογραμμετρία   Ι - Φωτογραμμετρία   ΙΙ
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) - Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών  Πληροφοριών (GIS  II )

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
101 Μαθηματικά ΜΓY Υ 4     4 12 7
102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι ΜΓY Υ 2 1 3 6 10 6
103 Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής ΜΓY Υ 2     2 6 4
104 Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο ΜΓY Υ 1 1 3 5 7 4
105 Τοπογραφία Ι ΜΓΥ Υ 2   3 5 9 5
106 Σύνταξη τεχνικών κειμένων ΔΟΝΑ Υ 2     2 6 4
  ΣΥΝΟΛΟ     13 2 9 24 50 30

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
201 Τοπογραφία ΙΙ ΜΕ Υ 2   3 5 9 5
202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ ΜΕ Υ 2 1 3 6 10 6
203 Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία ΜΓY Υ 2 1 1 4 8 5
204 Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ ΜΕ Υ 2   3 5 9 5
205 Αγγλικά ΔΟΝΑ Υ 2     2 6 4
206 Στοιχεία χαρτογραφίας ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ     12 2 12 26 50 30

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
301 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕΥ Υ 2   3 5 9 6
302 Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη ΜΕΥ Υ 2 1 2 5 9 5
303 Βάσεις δεδομένων ΜΕ Υ 2 1 2 5 9 5
304 Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του Χώρου ΔΟΝΑ Υ 2 1   3 7 4
305 Γεωμετρική χάραξη οδών ΜΕ Υ 2   2 4 8 5
306 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ     12 3 11 26 50 30

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
401 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) ΜΕΥ Υ 2 1 3 6 10 6
402 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ Υ 2 0 2 4 8 5
403 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα ΜΕΥ Υ 2 1 1 4 8 5
404 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης ΔΟΝΑ Υ 2 1   3 7 4
405 Κτηματολόγιο ΜΕΥ Υ 2 1 1 4 8 5
406 Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5
  ΣΥΝΟΛΟ     12 5 9 26 50 30

 

5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
501 Δορυφορική γεωδαισία (GPS) ΜΕ Υ 3 1 3 7 13 8
502 Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II ) ΜΕ Υ 2 1 3 6 10 6
503 Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση ΜΕΥ Υ 3 1 2 6 12 7
504 Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία ΜΕ Υ 2 1 1 4 8 5

Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά Ι (ΕΥ)

505 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον ΜΓΥ ΕΥ 2 1   3 7 4
506 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS ΜΓΥ ΕΥ 2 1   3 7 4
  ΣΥΝΟΛΟ     12 5 9 26 50 30

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
601 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) ΜΕΥ Υ 2 2 3 7 11 7
602 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα ΜΕ Υ 2 1 2 5 9 5
603 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών ΜΕ Υ 3 1 1 5 11 7
604 Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων ΜΕΥ Υ 2 1 3 6 10 6

Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙ (ΕΥ)

605 Πολεοδομικός Σχεδιασμός ΜΕΥ ΕΥ 2 1 2 5 9 5
606 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου ΜΕΥ ΕΥ 2 1 2 5 9 5
  ΣΥΝΟΛΟ     11 6 11 28 50 30

 

7o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
701 Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις ΜΕ Υ 3 1 1 5 11 7
702 Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 5
703 Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη ΜΓΥ Υ 3 1 1 5 11 6
704 Πράξεις Εφαρμογής ΜΕ Υ 2 1 3 6 10 6

Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙΙ (ΕΥ)

705 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής ΜΕΥ ΕΥ 2 1 3 6 10 6
706 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων ΜΕΥ ΕΥ 2 1 3 6 10 6
  ΣΥΝΟΛΟ     12 4 10 26 50 30

 

    Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
ΣΥΝΟΛΟ   84 27 71 182 350 210
               
ΣΥΝΟΛΟ (Θ+ΑΠ)   111          
 
  Λόγος (Θ+Α)/Ε =     1.56      
 
  Ε+0.50*Ε =   106.50        

 

8o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ.
  Πτυχιακή Εργασία             20 20
  Πρακτική Άσκηση             30 10
  ΣΥΝΟΛΟ             50 30

 

Αντιστοίχιση Μαθημάτων Παλαιού & Νέου Προγράμματος Σπουδών

  ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/α Κωδικός Μάθημα Κωδικός Μάθημα
1 101 Μαθηματικά Ι 101 Μαθηματικά
2 102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι
3 103 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής 103 Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής
4 104 Αρχές σχεδίου – Σχεδίαση με Η/Υ Ι 104 Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο
5 105 Τοπογραφία Ι 105 Τοπογραφία Ι
6 106 Τεχνικές και Εφαρμογές Μετρήσεων 106 Σύνταξη τεχνικών κειμένων
7 301 Τοπογραφία ΙΙ 201 Τοπογραφία ΙΙ
8 202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ
9 203 Στοιχεία εδαφολογίας – Γεωλογίας 203 Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία
10 204 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 204 Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ
11 505 Εκτιμήσεις αξιών Ακινήτων και διαχείριση Γης 205 Αγγλικά
12 206 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 206 Στοιχεία χαρτογραφίας
13 402 Φωτογραμμετρία Ι 301 Φωτογραμμετρία Ι
14 302 Χωροταξικός σχεδιασμός 302 Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη
15 303 Βάσεις δεδομένων 303 Βάσεις δεδομένων
16 304 Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του Χώρου 304 Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του Χώρου
17 305 Οδοποιία Ι 305 Γεωμετρική χάραξη οδών
18 306 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική 306 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική
19 401 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS I) 401 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)
20 506 Φωτογραμμετρία ΙΙ 402 Φωτογραμμετρία ΙΙ
21 403 Οδοποιία ΙΙ 403 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα
22 404 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης 404 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
23 603 Κτηματολόγιο 405 Κτηματολόγιο
24 406 Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας 406 Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου
25 501 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) 501 Δορυφορική γεωδαισία (GPS)
26 502 Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS II ) 502 Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II )
27 606 Φωτοερμηνεία -Τηλεπισκόπηση 503 Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση
28 504 Θεματική χαρτογραφία 504 Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία
29 503 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον 505 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον
30 604 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS 506 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS
31 601 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) 601 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III)
32 405 Τοπογραφία ΙΙΙ 602 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα
33 706 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών 603 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών
34 201 Μαθηματικά ΙΙ 604 Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων
35 605 Διανομές – Αναδασμοί αγροτικών εκτάσεων 605 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
36 701 Περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού του χώρου 606 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου
37 205 Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική 701 Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις
38 702 Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση 702 Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση
39 602 Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη 703 Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη
40 705 Πράξεις Εφαρμογής 704 Πράξεις Εφαρμογής
41 704 Υδραυλική πόλεων – Εφαρμογές 705 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής
42 703 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων 706 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων

 

Κορυφή σελίδας