ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρακτική Άσκηση

Γενικές προϋποθέσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης έξι (6) μηνών στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης. Πρακτική Ασκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς (μέσω ΟΑΕΔ), σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα και μέσω του Γραφείου ΕΣΠΑ (τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος)

Οι σπουδαστές για να έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν Πρακτική Ασκηση πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, που περιγράφονται παρακάτω.

Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης για την Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Ο σπουδαστής της κατεύθυνσης ΜΤΓ για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία:

Α. Να έχουν συγκεντρώσει 180 Διδακτικές Μονάδες. Στις 180 ΔΜ περιλαμβάνεται μόνο ένα μάθημα ΕΥ από τα δύο ΕΥ ανά εξάμηνο (5ο, 6ο και 7ο).
Β.  Οκτώ (8) από τα παρακάτω οκτώ (8) μαθήματα ειδικότητας (Θ+Ε), δηλαδή

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΙΙ  (ή Σχεδίαση με προγρ/σμό σε Η/Υ)
 3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
 5. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι (ή Γεωμετρική χάραξη οδών)
 6. (GIS II)  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS II)
 7. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) (ή Δορυφορική γεωδαισία (GPS)
 8. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιούται σ’ ένα από τα παραπάνω 8 μαθήματα ειδικότητας να περιλαμβάνεται ένα μάθημα στο οποίο ο σπουδαστής θα έχει περάσει μόνο το θεωρητικό ή μόνο το εργαστηριακό μέρος (1/2 μάθημα).

Σημείωση:  Οι επί μέρους προϋποθέσεις διαξαγωγής πρακτικής άσκησης,  όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω, ισχύουν για το διάστημα  Φεβρουάριος έως Ιούνιος 2016.  Έχει συσταθεί επιτροπή η οποία θα μελετήσει τις δυνατότητες  ομογενοποίησης των κριτηρίων στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος ΠΜ & ΜΤΓ και η εισήγησή της θα κατατεθεί στη ΓΣ του Τμήματος για συζήτηση μέχρι τον Ιούνιο 2016.

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Βεβαίωση ότι έχει τις προυποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης
 2. Υπόδειγμα σύμβασης εργασίας για πρακτική άσκηση (3πλούν)
 3. Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης

Από τον Εργοδότη πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν οι τρεις (3) συμβάσεις. Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον εργοδότη, ο σπουδαστής επιστρέφει άμεσα στη γραμματεία τη μία από τις τρεις (3) συμβάσεις, συνοδευόμενη από την πρωτότυπη βεβαίωση έναρξης Πρακτικής Ασκησης.

Ο εργοδότης οφείλει το αργότερο μία μέρα πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον φοιτητή  να πραγματοποιήσει αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις επιχειρήσεις και φορείς Πρακτικής Ασκησης, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την αποζημίωση των ασκουμένων και γενικότερα όσα ζητήματα σχετίζονται με την Πρακτική Ασκηση θα βρείτε στη θέση:  e-learning- τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής- Πρακτική Ασκηση (Παναγιωτόπουλος)

http://elearning.teicm.gr/course/view.php?id=257

Κορυφή σελίδας