ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ΠΜ&ΜΤΓ ΤΕ

Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση, στο τελευταίο στάδιο των σπουδών, Πρακτικής Άσκησης έξι (6) μηνών στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης. Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς (μέσω ΟΑΕΔ), σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα και μέσω του Γραφείου ΕΣΠΑ (τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος)

Προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές του Τμήματος προκειμένου να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των εξής:

- Να βρίσκονται στο 8ο και πλέον εξάμηνο των σπουδών τους

- Να έχουν συμπληρώσει 160 Διδακτικές Μονάδες

- Να έχουν περάσει κατά περίπτωση οκτώ (8) από τα παρακάτω δέκα (10) μαθήματα:

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Τοπογραφία ΙΙ 2 ΜΕ
2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 2 ΜΕ
3 Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ 2 ΜΕ
4 Βάσεις δεδομένων 3 ΜΕ
5 Γεωμετρική χάραξη οδών 3 ΜΕ
6 Φωτογραμμετρία ΙΙ 4 ΜΕ
7 Κτηματολόγιο 4 ΜΕΥ
8 Δορυφορική γεωδαισία (GPS) 5 ΜΕ
9 Εφαρμογές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS II) 5 ΜΕ
10 Πράξεις εφαρμογής 7 ΜΕ

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 2 ΜΓΥ
2 Σχεδίαση με Η/Υ II 2 ΜΓΥ
3 Τοπογραφία ΙΙ 3 ΜΕΥ
4 Βάσεις δεδομένων 3 ΜΕ
5 Οδοποιία Ι 3 ΜΕΥ
6 Φωτογραμμετρία ΙΙ 5 ΜΕΥ
7 Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS II) 5 ΜΕΥ
8 Εφαρμογές παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) 5 ΜΕ
9 Κτηματολόγιο 6 ΜΕ
10 Πράξεις εφαρμογής 7 ΜΕ

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Παραλαμβάνει από τη Γραμματεία βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

2. Αφού έρθει σε συνεννόηση με τον φορέα στον οποίο θα ασκηθεί συμπληρώνει τα έντυπα 11 και 12 καθώς και την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρει εδώ.

3. Παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή (με email) τη Σύμβαση Εργασίας την οποία εκτυπώνει 3 φορές και την υπογράφει ο ίδιος καθώς και ο εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης.

4. Στη συνέχεια ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα παραπάνω έντυπα (11, 12 και σύμβαση) και παραλαμβάνει το βιβλιάριο της πρακτικής άσκησης καθώς και δύο αντίγραφα της σύμβασης εργασίας (για τον ίδιο και το φορέα)

5. Ο εργοδότης οφείλει το αργότερο μία μέρα πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον φοιτητή να πραγματοποιήσει αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

Σημείωση Στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ τότε μετά το βήμα 1 (βεβαίωση) έρχεται σε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία που θα του υποδειχθεί από αυτό.

Παρατήρηση

Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις επιχειρήσεις και τους φορείς Πρακτικής Άσκησης, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την αποζημίωση των ασκούμενων και γενικότερα όσα ζητήματα σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση έχουν συγκεντρωθεί και οργανωθεί από τον Καθ. Εφαρμογών του Τμήματος κ. Ελ. Παναγιωτόπουλο και μπορείτε να βρείτε εδώ

Κορυφή σελίδας