ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σχετική με το επάγγελμα τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Έχει διάρκεια ένα εξάμηνο σπουδών, το 8ο, και εκπονείται παράλληλα με την πτυχιακή εργασία.

  • Εποπτεύεται, τόσο από μέλος Ε.Π του Τμήματος, όσο και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
  • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση του ασκούμενου σπουδαστή στο ΙΚΑ.
  • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν κατά τη διάρκεια της άσκησης οι ασκούμενοι διαπιστώσουν ότι δεν ασχολούνται με θέματα της ειδικότητας τους οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στους υπεύθυνους, οι οποίοι και θα αποφασίσουν αν συντρέχει λόγος αλλαγής της εργασίας.

Κορυφή σελίδας