ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (ΥΠ703)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Σχεδιασμός- κατασκευή έργων που εξασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία σε μία οδική αρτηρία. Σχεδιασμός μικρών τεχνικών έργων, τάφρων, φρεατίων, έργων αντιστήριξης, γεφυρών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Απορροή υδάτων. Έργα επιφανειακής αποχέτευσης και αποστράγγισης οδών. Τάφροι – φρεάτια. Τύποι οχετών, επιλογή διατομής, στατικός υπολογισμός. Έργα αντιστήριξης πρανών οδικών έργων, κριτήρια επιλογής, διαστασιολόγηση. Σχεδιασμός πτερυγότοιχων και τοίχων αντεπιστροφής. Είδη – φορτία γεφυρών. Στατικός υπολογισμός γεφυρών και βάθρων. Εφέδρανα.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού έργων αποχέτευσης οδών: οχετών, τάφρων, φρεατίων. Σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης, γεφυρών και βάθρων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την αποχέτευση οδικών έργων, το σχεδιασμό και το στατικό υπολογισμό έργων αντιστήριξης, οχετών και γεφυρών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1.    Koch/Weidemann, «Ολόσωμες οδικές γέφυρες μορφής δοκού», Εκδότρης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1976.
2.    Γ. Πενέλης, «Γέφυραι», Θεσσαλονίκη, 1973.
3.    F. Leonhardt, «Ολόσωμες Γέφυρες», Εκδότρης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1980.
4.    Bromhead E.N.,The Stability of Slopes,2nd edition, Blackie Academic and Professional, an imprint of Chapman & Hall, 1992.

 

   

Κορυφή σελίδας