ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (ΥΠ703)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Σχεδιασμός- κατασκευή έργων που εξασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία σε μία αρτηρία χερσαίων μεταφορών με υπέρβαση κωλυμάτων που παρεμβάλλονται καθώς και έργων υπερυψωμένων οδών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Εξελικτικές τάσεις της Γεφυροποιίας, αρχές διαμόρφωσης της Γέφυρας, επιδομή, φορτία, υλικά κατασκευής, πλακογέφυρες, γέφυρες με μορφή δοκού, γέφυρες με μορφή πλαισίου, τοξωτές γέφυρες, οχετοί, έδρανα, ακρόβαθρα, μεσόβαθρα-στύλοι, θεμελιώσεις γεφυρών, μέθοδοι κατασκευής.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού αντοχής γεφυρών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η απόκτηση των βασικών γνώσεων στο σύγχρονο κλάδο της Γεφυροποιίας

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  1. Koch/Weidemann, «Ολόσωμες οδικές γέφυρες μορφής δοκού», Εκδότρης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1976.
  2. Γ. Πενέλης, «Γέφυραι», Θεσσαλονίκη, 1973.
  3. F. Leonhardt, «Ολόσωμες Γέφυρες», Εκδότρης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1980.
Κορυφή σελίδας