ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αποτύπωση- Αποκατάσταση-Επανάχρηση Κτιρίων

Αποτύπωση- Αποκατάσταση-Επανάχρηση Κτιρίων (ΔΟΜ 703)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 7ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Δομικών Εργων)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγικό μάθημα στη Συντήρηση και Επανάχρηση νεώτερων ή παραδοσιακών κτιρίων, με έμφαση στη μέθοδο της Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης ως μέσου καταγραφής και τεκμηρίωσης με σκοπό την Αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων κελυφών.  

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Βασικές έννοιες, ορισμοί, ορολογία, γενικές ισχύουσες αρχές, νομοθεσία, επιστημονική δεοντολογία ως προς τις επεμβάσεις σε υφιστάμενα διατηρητέα και μη κελύφη, η έννοια και η σημασία του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου του, σύγχρονες αντιλήψεις και παραδείγματα επεμβάσεων σε κτίρια με μνημειακό φορτίο. Έμφαση σε υλοποιημένες μελέτες αποκατάστασης-επανάχρησης κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων.  

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι καταγραφής του υφιστάμενου κτιριακού κελύφους, μεθοδολογίες αποτύπωσης με έμφαση στην αρχιτεκτονική αποτύπωση. Εργασίες πεδίου. Αποτύπωση και σχεδιαστική απεικόνιση πραγματικών υφιστάμενων κτιρίων, σε συνδυασμό με πρώτες διαγνώσεις βασικών οικοδομικών προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισής τους, με στόχο, τελικά, την αποκατάσταση και τις προτάσεις επανάχρησης των υφιστάμενων κελυφών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Δυνατότητα αποτύπωσης υφιστάμενων κτιριακών κελυφών και δυνατότητα ένταξης και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την αποτύπωση, τη συντήρηση και τις προτάσεις επανάχρησης υφιστάμενων κτιρίων, νεώτερων ή παραδοσιακών, διατηρητέων ή μη.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Καραδέδος, Γ., Ιστορία και Θεωρία της Αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη 2009.
  2. Νομικός, Μ., Αποκατάσταση - Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνό¬λων, Θεσσαλονίκη 1997.
  3. Καραμάνου, Ζ., Αποκατάσταση Επανάχρηση Κτιρίων και Συνόλων. Αναβάθμιση Προβληματικών Οικιστικών Περιοχών, Θεσσαλονίκη 1997.

 

   

Κορυφή σελίδας