ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Οδοποιία ΙΙ

Οδοποιία ΙΙ (ΥΠ606)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο (Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εργων Υποδομής).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) +1(ΑΠ)+ 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Οδοποιία Ι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις προδιαγραφές κατασκευής των υποστρωμάτων και καταστρωμάτων των οδών

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Υλικά και δομή των οδοστρωμάτων. Εύκαμπτα και άκαμπτα οδοστρώματα. Φορτία, βλάβες και αστοχίες των οδοστρωμάτων. Συντήρηση.
Διάνοιξη οδών, εκσκαφές, εκβραχισμοί, διακίνηση και διάστρωση εδαφικών υλικών. Τύποι μηχανημάτων και απόδοση. Κατασκευή ορυγμάτων και επιχωμάτων, εκσκαφή και επανεπίχωση.
Έδαφος θεμελίωσης, σταθεροποίηση και βελτίωση, μέθοδοι και μηχανήματα συμπύκνωσης. Σχεδιασμός - διαστασιολόγηση υποβάσεων και βάσεων, μέθοδοι και μηχανήματα κατασκευής – διάστρωσης. Βέλτιστη υγρασία.
Σχεδιασμός - διαστασιολόγηση εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων.
Αντιολισθηρά οδοστρώματα. Οδική ασφάλεια. Συντήρηση οδοστρωμάτων.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης οδών. Υπολογισμός πάχους υπόβασης, βάσης και οδοστρώματος. Συμπύκνωση, υλικών οδοστρωσίας. Πρόσθετα υλικά σταθεροποίησης. Βέλτιστη χρησιμοποίηση μηχανημάτων συμπύκνωσης και οδοστρωσίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Απόκτηση γνώσεων διάνοιξης οδών, μετακίνησης – συμπύκνωσης εδαφών, επιλογής, σχεδιασμού και διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων.

Βιβλιογραφία:
1.    Ιωάννης Κοφίτσας, «Στοιχεία Οδοποιίας», Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 1997.
2.    Α.Π. Γιώτης - Γ. Κανελλαϊδης -Γ. Μαλερδος, Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, 1990.
3.    Μουρατίδης Αναστ., Η κατασκευή των οδικών έργων, UNIVERCITY STUDIO PRESS, 2005.

 

   

Κορυφή σελίδας