ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ

Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ (ΔΟΜ606)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν ΥΕ της Κατεύθυνσης Δομικών Έργων)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ)+1(ΑΠ)+2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Αντοχή Υλικών, Στατική Ι και ΙΙ, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι και ΙΙ
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Η προσέγγιση της στατικής και δυναμικής επίλυσης των κατασκευών υπό το πρίσμα της συνολικής τους αντιμετώπισης, μέσω προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων, δίνοντας έμφαση στις επιμέρους παραδοχές που γίνονται κατά τη διαδικασία της προσομοίωσης προκειμένου να αποδοθεί ορθολογικά η συμπεριφορά του φέροντος οργανισμού.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την μόρφωση του φέροντος οργανισμού κτιρίων και την σωστή προσομοίωσή τους, ενώ παράλληλα γίνονται οι απαραίτητες αναφορές σε θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού των κατασκευών.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Στόχος των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η εισαγωγή στην χρήση δυο προγραμμάτων στατικής ανάλυσης κατασκευών σε Η/Υ. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση γίνεται κυρίως με χρήση του κώδικα πεπερασμένων στοιχείων SAP 2000 (σε μέρος της εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται και πακέτα λογισμικού της πράξης), και εντοπίζεται συνολικά στα παρακάτω θέματα:

  • Σύλληψη και προσομοίωση φέροντος οργανισμού κατασκευής.
  • Δημιουργία απλών και σύνθετων μοντέλων για την επίλυση φορέων στο επίπεδο και στο χώρο.
  • Εφαρμογή αρχών προσομοίωσης σε ιδιαίτερες περιπτώσεις φερόντων στοιχείων.
  • Εκπόνηση στατικών και δυναμικών αναλύσεων, ανάγνωση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης.
  • Διαστασιολόγηση φέροντος οργανισμού κατασκευής.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος, η ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης επιμέρους γνώσεων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σε προγράμματα υπολογιστή.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Αβραμίδης Ι.Ε. (2001), "Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών", Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΑΪΒΑΖΗ, Θεσσαλονίκη
  • Αβραμίδης Ι.Ε., Αθανατοπούλου Α., Μορφίδης Κ., Σέξτος Α. (2011), "Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες", Θεσσαλονίκη
  • Κωμοδρόμος Π. (2009), "Ανάλυση Κατασκευών", Εκδόσεις Παπασωτηρίου & ΣΙΑ
  • Reddy J.N. (1993), "An introduction to the finite element method", McGraw-Hill Inc., New York
  • Υπουργείο Δημοσίων Έργων (2000), "Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, EAK2000", Αθήνα

 

   

Κορυφή σελίδας