ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ (605)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 6ο(Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν (ΕΥ).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Μεταλλικές Κατασκευές Ι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των βασικών θεμάτων των Ευρωκωδίκων που αφορούν στις μεταλλικές κατασκευές, επιβάλλεται η περαιτέρω εμβάθυνση σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών ώστε να παρέχεται μια συνοπτική αλλά πλήρης γνώση των θεμάτων αυτών που θα αποτελεί τη βάση για κάθε μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με τη μελέτη και κατασκευή των κατασκευών αυτών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

  • Ειδικά στοιχεία του κανονισμού φορτίσεων (δράσεις σεισμού και ανεμοποίησης)
  • Μέσα σύνδεσης-κοχλιώσεις και συγκολλήσεις, συστήματα παγίωσης μεταλλικών κατασκευών (τεγίδες, μηκίδες, σύνδεσμοι στέγης, αντιανέμιοι και χ-σύνδεσμοι)
  • Συνδέσεις δοκών-υποστυλωμάτων, βάσεις υποστυλωμάτων.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Μια μεγάλη άσκηση εφαρμογής που περιλαμβάνει τον πλήρη υπολογισμό απλής μεταλλικής κατασκευής (μεγάλη αποθήκη) από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με τη λήξη του Μαθήματος ο φοιτητής αποκτά την ευχέρεια κατανόησης των βασικών αρχών σχεδιασμού ολόκληρης της μεταλλικής κατασκευής από την αρχή μέχρι το τέλος, γνώσεις που είναι και απαραίτητες για τη χρήση του λογισμικού υπολογισμού και διαστασιολόγησης μεταλλικών κατασκευών που διαθέτει το τμήμα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Ευροκώδικας EC-1
  2. Ευροκώδικας EC-3
  3. Ευροκώδικας EC-5
  4. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι. και Ιωαννίδης Γ., Σιδηρές κατασκευές.

 

   

Κορυφή σελίδας