ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Κατασκευές Κτιρίων

Κατασκευές Κτιρίων (405)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1 (ΑΠ) + 2 (Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 6

Περιγραφή μαθήματος: Κατανόηση των μεθόδων κατασκευής των κτιρίων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Είδη θεμελιώσεων κτιρίων, εκσκαφές και χαράξεις. Φέροντες οργανισμοί κτιρίων.
 • Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από λιθοδομή, πλινθοδομή, ξύλο, χάλυβα και σκυρόδεμα.  
 • Οριζόντια φέροντα στοιχεία πατωμάτων, δωμάτων και ζευκτών στεγών.
 • Ειδικοί φέροντες οργανισμοί κτιρίων όπως πλαίσια, κελύφη, εφελκυόμενες μεμβρανοκατασκευές.
 • Σύνθεση των φερόντων οργανισμών των κτιρίων.
 • Σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής σύνθεσης και φιλοσοφίας του Φ.Ο. του κτιρίου.
 • Τυποποίηση και προκατασκευή.
 • Ειδικές κατασκευές εξωτερικού χώρου και περιφράξεις.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Χάραξη κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, χάραξη θεμελίωσης και ορισμός υψομέτρων με απλά όργανα χαράξεων.
 • Κατασκευή ικριωμάτων εργασίας και στηρίξεως καλουπιών σκυροδέματος. Κατασκευή καλουπιών σκυροδέματος υποστυλωμάτων, τοιχείων, δοκών, πλακών και κλιμακοστασίων.
 • Κατασκευή στέγασης κτιρίου με ζευκτά και διάστρωση της επικάλυψης κεραμιδιών.
 • Συναρμολόγηση οπλισμού υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Διάστρωση οπλισμών πλακών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Εφαρμογές σύνθεσης Φ.Ο. από σκυρόδεμα σε κτίρια.
 • Σχεδίαση ξυλοτύπων, συσχέτιση αρχιτεκτονικής σύνθεσης και των αντίστοιχων ξυλοτύπων.
 • Ειδικές εφαρμογές ξυλοτύπων όπως σκάλες, ενδιάμεσα διάκενα, κεκλιμένες στέγες, σαχνισιά, ανισοσταθμίες πατωμάτων κ.ά.
 • Συνολική αρχιτεκτονική και στατική σύνθεση κτιρίου από φωτογραφία.
 • Κατασκευή μακέτας.
 • Επισκέψεις σε εργοτάξια οικοδομικών έργων και σε εργοστάσια κατασκευής εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σχετικά με τα φέροντα δομικά στοιχεία στην κατασκευή κτιρίων και οικοδομικών έργων γενικότερα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Φιντικάκη Ν., Κατασκευές κτιρίων, έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 1983.
 • Neufert, E., Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα 2006
 • Παυλίδης Ι., Σημειώσεις Εργαστηρίου Κατασκευών Κτιρίων, διδακτικές σημειώσεις ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 2002
 • Τσινίκας Ν., Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, εκδόσεις University studio Press, Θεσσαλονίκη 1997
 • Ζαχαριάδης Α. Οικοδομική Τεχνολογία, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1993

 

   

Κορυφή σελίδας