ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις (404)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 1(Θ) + 1(ΑΠ)+1(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Υδραυλική.
Διδακτικές μονάδες: 3

Περιγραφή μαθήματος:  
Το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει τις αρχές και τις σύγχρονες πρακτικές που είναι απαραίτητες για την επίλυση των προβλημάτων των υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:

  • Ποσότητα ύδατος, βροχόπτωση και επιφανειακή απορροή, υπόγεια ύδατα, υδραγωγεία και αγωγοί, συλλογή και διανομή ύδατος, αντλίες και αντλιοστάσια, ποιότητα ύδατος, βελτίωση ύδατος με καθαρισμό και διήθηση.
  • Ποσότητα πλημμυρικής απορροής, ποσότητα λυμάτων, αγωγοί αποχέτευσης, ροή εντός αγωγών αποχέτευσης, αποχετευτικές εγκαταστάσεις και εξαρτήματα, μελέτη και κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, συντήρηση αποχετεύσεων, χαρακτηριστικά λυμάτων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, διάθεση λυμάτων.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Ασκήσεις διαμόρφωσης-υπολογισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η εξοικείωση με μεθόδους της πράξης επίλυσης των προβλημάτων της υγιειονολογικής μηχανικής στον τομέα των υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

Βιβλιογραφία:

  • Ernest W. Steel, “Water supply and sewerage”, McGrow-Hill, 1960.
  • Α. Λιακόπουλος, «Υδρεύσεις Πόλεων», Αθήνα 1970.
  • Α. Λιακόπουλος, «Αποχετεύσεις Πόλεων», Αθήνα 1970

 

   

Κορυφή σελίδας