ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Εδαφομηχανική

Εδαφομηχανική (403)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος (θεωρία):
Περιγραφή των θεμελιωδών αρχών της συμπεριφοράς του εδάφους ως υλικό που εμπλέκεται σε κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού και εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους, τις αναπτυσσόμενες καθιζήσεις όπως και τις πλευρικές ωθήσεις εδαφών. Εισαγωγή σε έννοιες Θεωρητικής Εδαφομηχανικής με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της πράξης.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών.
Εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές πεδίου.
Ροή του νερού σε πορώδη εδάφη και επίδρασή του στη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους.
Τάσεις και παραμορφώσεις στο εδαφικό στοιχείο.
Φέρουσα ικανότητα εδάφους σε επιφανειακές θεμελιώσεις.
Καθιζήσεις κοκκωδών και συνεκτικών εδαφών, στερεοποίηση. Συμπεριφορά εδαφών υπό στραγγιζόμενες και αστράγγιστες συνθήκες.
Ωθήσεις γαιών και αντιστηρίξεις.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων
Σκοπός του Εργαστηρίου της Εδαφομηχανικής είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε γνώσεις σχετικές με τον έλεγχο και τις δοκιμές που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφών. Τα αντικείμενα εργαστηρίου που αντιμετωπίζονται:

 • Εργαστηριακός Προσδιορισμός Υγρασίας εδαφών
 • Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ειδικού & Φαινόμενου Βάρους εδαφών
 • Κοκκομετρική Ανάλυση εδαφών
 • Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ορίων Atterberg (όριο Υδαρότητας, Όριο Πλαστικότητας, Όριο Συρρίκνωσης)
 • Μέθοδοι Proctor (Συμπύκνωση εδαφών)
 • Προσδιορισμός Εργοταξιακής Πυκνότητας εδαφών
 • Δοκιμή Ανεμπόδιστης Θλίψης (Προσδιορισμός Μονοαξονικής Αντοχής σε Θλίψη των εδαφών)
 • Δοκιμή Άμεσης Διάτμησης (Προσδιορισμός Αντοχής σε Διάτμηση των εδαφών)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος, η εμπέδωση γνώσεων αναφορικά με τη συμπεριφορά του υλικού «έδαφος» και η δυνατότητα υπολογιστικής αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε κλασσικές εφαρμογές της Εδαφομηχανικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Barnes G.E. (2005), "Εδαφομηχανική: Αρχές και Εφαρμογές", Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Craig R.F. (1997), "Soil Mechanics", E&FN Spon, London
 • Das B.M. (2002), "Principles of Geotechnical Engineering", Brooks Cole/Thompson Learning, Pacific Grove CA
 • Lambe T.W. - Whitman R.V. (1979), "Soil Mechanics", Wiley, New York

Terzaghi K. (1969-1994), "Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική", εκδ. Μ. Γκιούρδας, Αθήνα
Καββαδάς Μ. (2005), "Στοιχεία Εδαφομηχανικής", ΕΜΠ ( οι σχετικές σημειώσεις υπάρχουν πλήρεις στην ιστοσελίδα του καθ. Μ.Καββαδά)
Κολέτσος K. (2004), "Γεωτεχνική Μηχανική", University Studio Press, Θεσσαλονίκη

 

   

Κορυφή σελίδας