ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Στατική II

Στατική II (401)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 4ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 3(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατική Ι.
Διδακτικές μονάδες: 7

Περιγραφή μαθήματος:
Η κατανόηση, εκ μέρους των σπουδαστών, της επίδρασης των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των διατομών στον υπολογισμό υπερστατικών φορέων. Η ανάπτυξη δυνατότητας αξιόπιστης εκτίμησης ως προς την παγιότητα και τρόπου παραμόρφωσης υπερστατικών επίπεδων φορέων. Η ανάπτυξη ικανότητας υπολογισμού εντατικών μεγεθών και χάραξης των αντίστοιχων διαγραμμάτων, με χρήση αναλυτικών αλγεβρικών και μητρωϊκών μεθόδων υπολογισμού.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Τρόποι μόρφωσης συνήθων υπερστατικών φορέων.
 • Ο ρόλος της γεωμετρίας της διατομής και των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού στην ανάπτυξη εντατικών μεγεθών διατομής στους υπερστατικούς φορείς.
 • Μέθοδοι εκτίμησης της παγιότητας του φορέα και χάραξης διαγραμμάτων παραμορφωμένου σώματος.
 • Υπολογισμός παραμορφώσεων και εντατικών μεγεθών διατομής με τη μέθοδο Επικομβίων Παραμορφώσεων.
 • Υπολογισμός δράσεων παγίωσης και εντατικών μεγεθών διατομής με την θαμιστική μέθοδο CROSS.
 • Εισαγωγή στις συναρτήσεις μορφής και στις βασικές αρχές της μέσης Μεθόδου Δυσκαμψίας.
 • Μόρφωση στοιχειωδών μητρώων δυσκαμψίας και φορτίου, μέθοδοι επίλυσης μητρωϊκών εξισώσεων ισορροπίας, εφαρμογές σε σύνθετους φορείς με τη χρήση μητρώων μετασχηματισμού.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Με την μέθοδο Επικομβίων Παραμορφώσεων (εκτίμηση παγιότητας, χάραξη διαγραμμάτων παραμορφωμένου σώματος και υπολογισμός εντατικών μεγεθών).
 • Με την θαμιστική μέθοδο CROSS, (εκτίμηση παγιότητας, υπολογισμός δράσεων παγίωσης και εντατικών μεγεθών διατομής).
 • Με την μέση Μέθοδο Δυσκαμψίας, (μόρφωση στοιχειωδών μητρώων δυσκαμψίας και φορτίου, επίλυση μητρωϊκών εξισώσεων ισορροπίας, εφαρμογές συναρτήσεων μορφής).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Η απόκτηση ικανότητας μόρφωσης κατάλληλου στατικού συστήματος φορέων και η επίλυσή τους, χωρίς την χρήση λογισμικού.
 • Η απόκτηση στατικού αισθητηρίου και ικανότητας ελέγχου αποτελεσμάτων ανάλυσης μέσω Η/Υ.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Καστρινάκης Α., Υπολογισμοί κατασκευών ΙΙ, Αθήνα 1994.
 • Tatraglione Louis, Structural analysis N.Y. McGraw Hill, 1991.

 

   

Κορυφή σελίδας