ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Οδοποιία Ι

Οδοποιία Ι (301)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 3ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος: Απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις προδιαγραφές χάραξης και σχεδιασμού οδών. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης και με την βοήθεια Η/Υ.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Αντικείμενο της Οδοποιίας, ιστορική εξέλιξη. Η οδοποιία στην Ελλάδα. Κατάταξη των οδών στην Ελλάδα και ισχύοντες κανονισμοί. Βασικές έννοιες και ορισμοί.. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη μίας οδού. Η διαμόρφωση της διατομής. Θεμελιώδεις αρχές χάραξης. Η χάραξη ισοκλινούς και η χρήση της. Η χάραξη της πολυγωνικής. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης (σε χάρτη ισοϋψών καμπυλών, ελεύθερο χέρι, ενσωμάτωση στοιχείων).
Η χάραξη σε Οριζοντιογραφία. Η ευθυγραμμία, το κυκλικό τόξο, η καμπύλη συναρμογής και η φιλοσοφία της. Μαθηματική έκφραση της κλωθοειδούς. Μετασχηματισμός των ανεξάρτητων συ/νων της καμπύλης συναρμογής και του κυκλικού τόξου  σε ενιαίο σύστημα αναφοράς. Τρόποι υλοποίησης στο έδαφος. Ελικτότητα της οδού.
Η χάραξη σε μηκοτομή, ερυθρά, κατάλληλοι έλεγχοι.
Μελέτη της οδού κατά τη διατομή. Τυπική διατομή, επικλίσεις. Διαπλατύνσεις. Σχεδίαση οριογραμμών.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Ασκήσεις επεξεργασίας της χάραξης σε οριζοντιογραφία, μηκοτομή. Διατομές. Ο Η/Υ σαν βοηθητικό μέσον κατά το σχεδιασμό της οδού.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Δυνατότητα χάραξης οδών και η επεξεργασία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών.

Βιβλιογραφία:
1. Αποστολέρης Αν., Οδοποιία Ι – Χαράξεις. Θεωρία και Πρακτική. Αυτοέκδοση, 2013.
2. Α.Π. Γιώτης - Γ. Κανελλαϊδης -Γ. Μαλερδος, Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών, Εκδοσεις ΣΥΜΕΩΝ, 1990.
3. Μουρατίδης Αναστ., Η κατασκευή των οδικών έργων, UNIVERCITY STUDIO PRESS, 2005.
4. W. Pietzsch, «Σχεδιασμός και χάραξη των οδών», Εκδότης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα, 1979.

 

   

Κορυφή σελίδας