ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία

Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία (203)
 
Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 2ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 4

Περιγραφή μαθήματος:
Η εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές έννοιες της Τεχνικής Γεωλογίας και της επίδρασης των γεωλογικών παραγόντων στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την ευστάθεια των έργων πολιτικού μηχανικού. Η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων του υπεδάφους, η οποία έχει ουσιαστική σημασία σε όλες τις εργασίες μελέτης και κατασκευής ενός τεχνικού έργου (διαστασιολόγηση και σχεδιασμός εκσκαφών, προστασία πρανών έναντι διάβρωσης, αντιμετώπιση παρουσίας υπόγειων νερών, επιλογή κατάλληλων υλικών δόμησης, πρόβλεψη και ανιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων)

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:
Δημιουργία-σύσταση και εξέλιξη της γης. Θεωρία Λιθογραφικών πλακών. Ορυκτά. Μέθοδοι αναγνώρισης. Πετρογενετικά ορυκτά. Πετρώματα, κατηγορίες. Στρωματογραφία, θεμελιώδεις έννοιες. Απεικονίσεις επί χαρτών. Γεωμορφολογία, αποσάθρωση, διάβρωση Καρστικά φαινόμενα. Υπόγεια νερά. Εφαρμοσμένη γεωλογία σε έργα πολιτικού μηχανικού. Γεωτεχνικά προβλήματα σε τεχνικά έργα, κατολισθήσεις, καθιζήσεις. Παράγοντες αστάθειας και μέτρα αντιμετώπισης.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων:
Προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η δυνατότητα συνεργασίας των σπουδαστών με γεωλόγους και η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών εδαφολογίας και γεωλογίας καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων του υπεδάφους.

Βιβλιογραφία
1.    Δούτσος Θεόδωρος, Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Leader Books, 2000.
2.    Παπανικολάου Δημήτρης, Γεωλογία, Η Επιστήμη Της Γης, Εκδόσεις Σ. Πατάκης, 2007.

 

   

Κορυφή σελίδας