ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τεχνική Μηχανική

Τεχνική Μηχανική (105)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 1ο(Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος).
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 4(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι.
Διδακτικές μονάδες: 8

Περιγραφή μαθήματος:
Η κατανόηση, εκ μέρους των σπουδαστών, της επίδρασης των δυνάμεων και ροπών στην στατική ισορροπία επίπεδων γραμμικών απαραμόρφωτων φορέων. Η ανάπτυξη στατικού αισθητηρίου σχετικά με την επάρκεια συνδέσμων για την επίτευξη στερεότητας και ισοστατικότητας δικτυωτών και ολόσωμων φορέων. Η ανάπτυξη ικανότητας υπολογισμού και αξιολόγησης των αξονικών & τεμνουσών δυνάμεων καθώς και των καμπτικών ροπών που αναπτύσσονται στα μέλη των φορέων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Βασικές έννοιες και αρχές της Τεχνικής Μηχανικής.
 • Σύνθεση- ανάλυση και ισορροπία δυνάμεων στο επίπεδο.
 • Υπολογισμός ροπών - Θεώρημα των ροπών και εφαρμογή αυτών.
 • Είδη στηρίξεων και χρήση αυτών για την επίτευξη στερεότητας και ισοστατικότητας των φορέων.
 • Μορφές φορτίσεων σε επίπεδους φορείς και υπολογισμός των αντιδράσεων των στηρίξεών τους.
 • Δικτυωτοί φορείς και η μέθοδοι υπολογισμού των αξονικών δυνάμεων των ράβδων του δικτυώματος.
 • Μορφές επίπεδων γραμμικών φορέων (αμφιέριστη, πρόβολος, προέχουσα δοκός, πλαίσια, τριαρθρωτά τόξα, δοκοί Gerber, δικτυώματα).
 • Υπολογισμός εντατικών στατικών μεγεθών που εμφανίζονται σε διάφορες διατομές στους ολόσωμους φορείς ( αξονικές και διατμητικές δυνάμεις, καμπτικές ροπές).
 • Υπολογισμός και χάραξη διαγραμμάτων όλων των εντατικών μεγεθών.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • γίνεται εφαρμογή των αρχών της Τεχνικής Μηχανικής στην πράξη.
 • Πραγματοποιούνται ασκήσεις σύνθεσης και ισορροπίας δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο, εξετάζονται τα είδη των στηρίξεων, καθώς και οι διάφορες κατηγορίες των φορτίσεων επίπεδων φορέων, ενώ γίνονται ασκήσεις υπολογισμού των αντιδράσεων στις στηρίξεις των φορέων.
 • Ακόμα, εξετάζονται δικτυωτοί επίπεδοι φορείς και πραγματοποιούνται παραδείγματα υπολογισμού των αξονικών δυνάμεων των ράβδων. Τέλος, διεξάγονται ασκήσεις χάραξης διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών διατομής (αξονικές και τέμνουσες δυνάμεις, καμπτικές ροπές) σε διάφορες μορφές γραμμικών φορέων (πρόβολος, αμφιέρειστη-προέχουσα δοκός, πλαίσια, δοκοί Gerber, τριαρθρωτά τόξα).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Η ανάπτυξη στατικού αισθητηρίου σχετικά με την στερεότητα και ισοστατικότητα των ολόσωμων φορέων.
 • Η ικανότητα του υπολογισμού και της αξιολόγησης όλων των εντατικών στατικών μεγεθών ( αξονικών δυνάμεων- τεμνουσών δυνάμεων- καμπτικών ροπών) που αναπτύσσονται επάνω στους φορείς.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ματσικούδη -Ηλιοπούλου, Τεχνική μηχανική αρχές στατικής και εισαγωγή στην θεωρεία παραμορφωσίμων σωμάτων, ΑΠΘ, 1988
 • Βουθούνης Παναγιώτης, Στατική Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού , 2000

 

   

Κορυφή σελίδας