ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τοπογραφία

Τοπογραφία (104)

Γενικές πληροφορίες:
Τυπικό εξάμηνο: 1ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 2(Ε)
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
Διδακτικές μονάδες: 5

Περιγραφή μαθήματος:
Εκπαίδευση μεθόδων και χρήση κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων για εργασίες πεδίου και γραφείου, προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη γνώση για αποτυπώσεις και σύνταξη διαγραμμάτων σε κλίμακες.
Λήψη παραγώγων στοιχείων (εμβαδά, διαστάσεις, συντεταγμένες) από τα υπολογισμένα στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Μέθοδοι και τοπογραφικά όργανα για την υλοποίηση στοιχείων μελέτης στο έδαφος (εφαρμογή στοιχείων ρυμοτομικών γραμμών).
Μέθοδοι και όργανα για χωροσταθμήσεις, γνώση αναγκαία για εργολαβίες και διαμορφώσεις χώρων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας

 • Ορισμός, αντικείμενο, βασικές έννοιες και αρχές. Αναφορά σε επιφάνειες και συστήματα αναφοράς.
 • Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων.
 • Οργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών. Οργανα και μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων.
 • Ευθυγραμμίες - Πύκνωση. Σήμανση, επισήμανση και εξασφάλιση σημείου.
 • Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες. Θεμελιώδη προβλήματα και εφαρμογές.
 • Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενα όργανα για αποτυπώσεις και εργασίες πεδίου.
 • Χωροστάθμηση, σχετικές μετρήσεις και όργανα.
 • Μέθοδοι εμβαδομετρίας και εμβαδόμετρο. Μέθοδοι χάραξης.
 • Πολυγωνικές οδεύσεις. Μέθοδοι εφαρμογής σημείων στο έδαφος.

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

 • Οριζοντίωση και κέντρωση ταχυμέτρου, ανάγνωση ενδείξεων ταχυμέτρου.
 • Εκτέλεση ολοκληρωμένης εφαρμογής αποτύπωσης κτιρίου και γύρω περιοχής, με σύνταξη κροκί και εκτέλεση των αναγκαίων ταχυμετρικών αναγνώσεων.
 • Υπολογισμός χαρτιού ανάλογα με την κλίμακα, χάραξη κανάβου, ραπορτάρισμα σημείων, σύνταξη και μελάνωμα τελικού τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:500.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η παρακολούθηση της Θεωρίας αναμένεται να δημιουργήσει τις παρακάτω ικανότητες:

 • Αναφοράς των επιφανειών και των συστημάτων αναφοράς της Γεωδαισίας και της Τοπογραφίας.
 • Διάκρισης των τοπογραφικών οργάνων ταχυμετρίας από αυτά της χωροστάθμησης.
 • Περιγραφής και εξήγησης των μεθόδων λήψης μετρήσεων πεδίου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 • Περιγραφής και ερμηνείας όλων των αναγκαίων για την σύνταξη διαγραμμάτων αντίστοιχων εργασιών γραφείου.
 • Ανάπτυξης των μεθόδων λήψης παραγώγων στοιχείων από τα υπολογισμένα στοιχεία ενός διαγράμματος.
 • Περιγραφής και ερμηνείας των οργάνων και μεθόδων υλοποίησης στοιχείων μελέτης στο έδαφος.
 • Περιγραφής οργάνων και μεθόδων χωροστάθμησης.

Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου αναμένεται να δημιουργήσει τις παρακάτω ικανότητες:

 • Αναγνώρισης των στοιχείων λειτουργίας των βασικών τοπογραφικών οργάνων.
 • Εκτέλεσης της οριζοντίωσης και κέντρωσης ταχυμέτρου σε σημείο.
 • Εκτέλεσης μετρήσεων στο πεδίο για ταχυμετρική αποτύπωση.
 • Εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών γραφείου για σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Λήψης παραγώγων στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Λήψης στοιχείων μελέτης στο έδαφος - εφαρμογή στοιχείων ρυμοτομικών γραμμών.
 • Εκτέλεσης χωροστάθμησης μικρής κλίμακας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Βλάχος Δ., Τοπογραφία και Τοπογραφικές χαρτογραφήσεις, ΑΠΘ, 1998.
 • Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2000.
 • Αποστολάκης Κ., Τοπογραφίας, Εκδόσεις Σταμούλης, 1991.Καλτσίκης Χ. Φωτίου Α., Γενική Τοπογραφία: όργανα - μετρήσεις - υπολογισμοί - απόδοση,Εκδόσεις Ζήτη, 1990.

 

   

Κορυφή σελίδας