ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τομέας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Στον τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής περιλαμβάνονται τα παρακάτω μαθήματα:

α/α Χεμερινό Εξάμηνο α/α Εαρινό Εξάμηνο
1 Μαθηματικά 1 Τοπογραφία ΙΙ
2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ
3 Λογισμοί Πιθανοτήτων  και Στατιστικής 3 Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία
4 Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο 4 Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ
5 Τοπογραφία Ι 5 Αγγλικά
6 Σύνταξη τεχνικών κειμένων 6 Στοιχεία χαρτογραφίας
7 Φωτογραμμετρία Ι 7 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)
8 Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη 8 Φωτογραμμετρία ΙΙ
9 Βάσεις δεδομένων 9 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα
10 Ανθρωπογεωγραφία-Οικονομική του Χώρου 10 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
11 Γεωμετρική χάραξη οδών 11 Κτηματολόγιο
12 Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική 12 Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου
13 Δορυφορική γεωδαισία (GPS) 13 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό  και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III)
14 Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών  Πληροφοριών (GIS  II) 14 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα
15 Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση 15 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών
16 Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία 16 Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων
17 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον 17 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
18 Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS 18 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου
19 Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις    
20 Αυτοματοποίηση και τοπική  Αυτοδιοίκηση    
21 Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη    
22 Πράξεις Εφαρμογής    
23 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής    
24 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων    

Στελέχωση σε Ε.Π. τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Βασικό Πτυχίο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ)
1 Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου Αρχιτέκτων Καθηγήτρια Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου & Αρχιτεκτονική Πρακτική
2 Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου Γεωλόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογία, Εδαφολογία & Τεχνικές Μετρήσεων
3 Γεώργιος Καριώτης Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον
4 Γλυκερία Καριώτου Αρχιτέκτων Μηχανικός Καθηγήτρια Εφαρμογών Πολεοδομικός – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
5 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής
6 Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης Φυσικής Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές τους σε Συγκοινωνιακά Εργα
7 Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων
8 Δημήτριος Φουτάκης Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Εφαρμογών Ειδίκευση σε Χωροταξικό Σχεδιασμό & Εφαρμογές του με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 

Κορυφή σελίδας