ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ενημέρωση των φοιτητών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι εισήχθησαν στο τμήμα ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ – Κατεύθυνση ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ για την δυνατότητα λήψης του διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”

Ενημέρωση των φοιτητών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι εισήχθησαν στο τμήμα ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ – Κατεύθυνση ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ για την δυνατότητα λήψης του διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με τον Ν.4610/2019 «ΣυνέργειεςΠανεπιστημίωνκαιΣΕΙ», οιεγγεγραμμένοιφοιτητέςτωντμημάτωντουΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑΕ.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 ορίζει ότι οι παραπάνω προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα  με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019*, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

 

*Η παραπάνω προθεσμία της 15-9-2019 αφορά και στους φοιτητές που από 1-9-2019 βρίσκονται στο 13ο εξάμηνο

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας