Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις». Τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) οργανώνονται με στόχο την συστηματική προσέγγιση δύο επί μέρους ειδικεύσεων/κατευθύνσεων:

Α1: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων
Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων

ΦΕΚ 3261/τ Β΄/11-10-2016


Πληροφορίες για τους υποψήφιους

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Ανάλογα με την κατεύθυνση γίνονται δεκτοί:

Κατεύθυνση Α1: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων

 • Πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων
 • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι.
 • Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι.

Κατεύθυνση Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων

 • Πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων
 • Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίων
 • Τοπογραφίας Πανεπιστημίων
 • Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι.
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι.
 • Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Πολιτικών Δομικών Έργων
 • Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι.
 • Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται προς το παρόν σε 1.750 ευρώ για όλα τα εξάμηνα σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου (750 € για το πρώτο εξάμηνο, 700 € για το δεύτερο εξάμηνο και 300 € για το τρίτο εξάμηνο). Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει κάθε χρόνο για το ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Η απόφαση για αναπροσαρμογή των διδάκτρων εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι.

Διαδικασία Εισαγωγής

Αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν το φάκελο της υποψηφιότητας τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κατεβάστε από εδώ το ειδικό έντυπο αίτησης εγγραφής

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση,
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού),
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος,
 • Δύο συστατικές επιστολές,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχει),
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν),
 • Υπεύθυνη δήλωση εκπόνησης διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και ο επιβλέπων καθηγητής.

Κριτήρια Αξιολόγησης – Αριθμός εισακτέων

1η Φάση: Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός μορίων
1 Συνολική επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές 20
2 Επίδοση σε μαθήματα προπτυχιακών σπουδών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 15
3 Διπλωματική εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10
4 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 20
5 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. 20
6 Κατοχή πτυχίων αγγλικής γλώσσας 10
7 Συστατικές επιστολές (συνολικά) 52η φάση: Αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 40. Ο αριθμός αυτός επαναπροσδιορίζεται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ.Ε.Σ


Σπουδές - Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

A - Μαθήματα

Υπάρχουν συνολικά τέσσερα (4) υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS. Στο πρώτο εξάμηνο διατίθενται τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση. Στο δεύτερο εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση.

B - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα (30) μονάδες ECTS..

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κελυφών και αστικού χώρου.

Α1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
201.1 Μέθοδοι Αποτίμησης Υλικών και Δομικών Στοιχείων 3 7.5
202.1 Συστήματα Επισκευής - Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5
203.1 Προσομοίωση και Ανάλυση Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5
204.1 Παθολογία και Τρωτότητα Υφισταμένων Κτιρίων 3 7.5
Σύνολο: 12 30

A2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
201.2 Κτηματολόγιο. Πολιτική και χρήσεις γης 3 7.5
202.2 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος 3 7.5
203.2 Εφαρμοσμένη Πολεοδομία. Πρότυπα 3 7.5
204.2 Αστικές Αναπλάσεις 3 7.5
Σύνολο: 12 30


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Ισχύει και για τις δύο κατευθύνσεις.

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30

Αίτηση διδασκαλίας μαθημάτων

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων

Εγκαταστάσεις διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ/ΚΜ μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον κ. Ηρακλή Θεοδωρίδη (γραμματέας).

Τηλέφωνο:23210 49107
Fax:23210 49154
www.facebook.com/civilgeoteicm
civilgeomsc@teicm.gr


Copyright © 2017 · 2017 Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής