Σίτιση

Το T.E.I Σερρών παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα σίτισης σε εξοπλισμένο εστιατόριο. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι σπουδαστές το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 45.000 Ευρώ  ετησίως (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012).

Εντός του  campus  του ΤΕΙ ΚΜ λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο φοιτητικό εστιατόριο. Αντίστοιχα εστιατόρια λειτουργούν στα δύο παραρτήματα στην Κατερίνη και το Κιλκίς.

Οι σπουδαστές σιτίζονται με την κάρτα σίτισης που τους παρέχει το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους και έως τις 30 Ιουνίου. ...περισσότερα...

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής:

 • Αίτηση (έντυπη)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας γονέων του προηγούμενου οικον. έτους.
 • Εάν ο φοιτητής έχει το προσωπικό του εκκαθαριστικό θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό.
 • Δύο (2) (καινούργιες) φωτογραφίες του φοιτητή.
 • Βεβαίωση σπουδών του φοιτητή (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 • Βεβαίωση φοιτούντος αδελφού-ής.
 • Φοιτητές Πολυτέκνων Οικογενειών θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
 • Αν συντρέχουν λόγοι υγείας του ιδίου ή των γονέων, θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής με πρόσφατη ημερομηνία, από τον Δημόσιο Φορέα.
 • Όταν ένας εκ των γονέων δεν ζει θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Εισοδήματος τότε ο φοιτητής προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς του δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν  ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η Δήλωση αυτή θα έχει την σφραγίδα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.

Τα   δικαιολογητικά   για  την   απόκτηση   κάρτας   σίτισης υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας.

Ανακοινώσεις σχετικές με τη σίτιση:

Εστιατόριο στις Σέρρες:

Εστιατόριο στην Κατερίνη:

Sitemap

Κορυφή σελίδας